School Blog

House Dress Up Day for Teachers

House Dress Up Day for Teachers

The HoHs made a good effort in dressing up as an adventure figure representing their houses:

Ms Calabrese as a Safari explorer, Mr Ekane as a sea diver, Mr Dawod as a an Arab sheikh looking out to his kingdom (only missing a falcon on his arm) and Ms Yap as an (ill equipped) mountain climber. 

 

Ms Homan, Ms Heunis, Ms Almeida and Ms Samson wore bright colors to represent their houses, as well as beautiful jewelry and even face and body art as part of their costumes!

Not to be left out are Mr Cheung’s creative take on a pirate and Ms Letelier as a jungle scientist (check out her collection of deadly poisonous spiders!)

Many teachers also wore their school colors. Go House Everest!

From the Principal

Principal Letter Week 38

Principal Letter Week 38

Dear Parent and Guardians,

Last week was an intense week for many of our students. We are still training routines in the school. You need to remember that it takes 6 weeks to establish a habit. Therefore, consistency and persistence are so important.

This week the photographer is in school taking student portraits.
There are a few things I want to bring to your attention:

Road safety is a worry for us. We stand at the gate greeting students every morning so we can respond if they are not crossing the road responsibly by the school. At times, we have seen students crossing the Skärholmsvägen. This is extremely dangerous and the speed limit there is 70km. Cars do not slow down for children crossing the road. We have also seen parents drop off their children on Skärholmsvägen. Children and teenagers do not have a reliable sense of speed or distance. Please can we work together at creating a safe road culture for our children. Please do not use Skärholmsvägen as a dropping off zone and talk to your children about not crossing Skärholmsvägen. We must act now before there is an accident. We as adults need to set an example. The issue of road safety will be taken up during mentor time and with your support our message will be stronger.

The second issue we all need to consider is our response to Covid-19. It is likely that infection rates will go up in the autumn, so we all need to be prepared. Our nurse has put out information on SchoolSoft. Please read it carefully. If your child has a cold or any symptoms such as a sore throat, stomach upset or a cough, please keep them home.

It has been so inspiring visiting classes in the morning and seeing how hard our students are working in lessons. We have noticed that our best lessons are those when everybody follows the Code of Conduct. It helps to create a calm learning environment.

Paragraph 3 of the Code of Conduct is:

I will be calm, safe, and respectful with my hands, feet, and body.

It is important that all students learn to behave in a considerate manner. It is not respectful to run and bump into others in the hallway or classroom. It is not considerate to swing your keys around so that people have to avoid being hit or to “play” fight. We all need to look at our behaviour to see how we can be polite and considerate to other people. Please help us and remind your child of this. Working together, we can help to make the school a calm, safe and respectful place to be.

In other matters, I would like to remind you that this week is a short week for the students. Friday is a staff training day and there will therefore be no school for the students.

Finally, please follow us on Instagram and the school website https://skarholmen.engelska.se/  to follow the interesting events and activities happening in school.

Yours sincerely,
Dr Benedikz
Principal

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kära förälder och vårdnadshavare,

Förra veckan var en intensiv vecka för många av våra elever. Vi övar fortfarande med rutiner i skolan. Ni måste komma ihåg att det tar 6 veckor att skapa en vana. Därför är konsistens och uthållighet så viktig.

Den här veckan är fotografen i skolan och tar studentporträtt.

Det är några saker som jag vill att ni är uppmärksamma om:

Trafiksäkerhet är en oro för oss. Vi står vid grinden och hälsar på eleverna varje morgon, så att vi kan se till att de går över gatan på ett ansvarsfullt sätt enligt skolan. Ibland har vi sett elever korsa Skärholmsvägen. Detta är extremt farligt och hastighetsgränsen där är 70km/t. Bilar saktar inte ned för barn som korsar vägen. Vi har också sett föräldrar lämna sina barn på Skärholmsvägen. Barn och tonåringar har ingen tillförlitlig känsla av hastighet eller avstånd. Snälla kan vi arbeta tillsammans för att skapa en säker väg kultur för våra barn. Använd inte Skärholmsvägen som avlämningszon och prata med dina barn om att inte korsa Skärholmsvägen. Vi måste agera nu, innan det inträffar en olycka. Vi som vuxna måste föregå med gott exempel. Frågan om trafiksäkerhet kommer att tas upp under mentortiden och med ditt stöd kommer vårt budskap att bli starkare.

Den andra frågan som vi alla måste överväga är vårt svar på Covid-19. Det är troligt att infektionsgraden kommer att öka under hösten, så vi måste alla vara beredda. Vår sjuksköterska har lagt upp information på SchoolSoft. Läs den noga. Om ditt barn har en förkylning eller några symtom som ont i halsen, magbesvär eller hosta, vänligen håll dem hemma.

Det har varit så inspirerande att besöka klasser på morgonen och se hur hårt våra elever arbetar på lektioner. Vi har märkt att våra bästa lektioner är de när alla följer uppförandekoden. Det hjälper till att skapa en lugn inlärningsmiljö.

Punkt 3 i Code of Conduct är:

Jag kommer att vara lugn, säker och respektfull med mina händer, fötter och kropp.

Det är viktigt att alla elever lär sig att bete sig på ett hänsynsfullt sätt. Det är inte respektfullt att springa och stöta på andra i korridoren eller klassrummet. Det är inte omtänksamt att kasta runt med nycklar så att människor måste undvika att bli träffade eller "spela" slåss. Vi måste alla titta på vårt beteende för att se hur vi kan vara artiga och omtänksamma mot andra människor. Snälla hjälp oss, och påminn ditt barn om detta. Genom att arbeta tillsammans kan vi hjälpa till att göra skolan till en lugn, säker och respektfull plats.

I andra frågor vill jag påminna dig om att den här veckan är en kort vecka för eleverna. Fredagen är en personalutbildningsdag och det kommer därför inte finnas någon skola för eleverna.

Slutligen, följ oss på Instagram och skolans webbplats  https://skarholmen.engelska.se/ för att följa de intressanta händelserna och aktiviteterna som händer i skolan.

Med vänliga hälsningar,
Dr Benedikz
Rektor

Student Work

House competition

 House competition

This week sees the culmination of our first House competition where students from each house submitted designs for their House Shield. Both Junior and Senior School worked in House teams to design and another set will commence painting in Wk 39. Many thanks to all students who contributed, our Heads of House for coordinating and the Aesthetics Department under Head of Aesthetics, Mr Cheung for setting the bar high.

iGCSE Examinations in English & Maths

iGCSE Examinations in English & Maths

We are pleased to announce the opportunity for Year 9 to take the iGCSE Examinations in English and Mathematics this Spring. We will be offering workshops to prepare students for these examinations from October this year. The weekly workshops are voluntary and will look at past papers and sample questions. 

During mentor time this week and last, Ms. Davies explained to Year 9 students that if they take these examinations, it will be useful for them to plug any gaps in their matrices at the end of the year, and it will also be useful for their CV as this is an international qualification which is recognised around the world and can help students’ resumes stand out in a crowded job market or college application process. In addition, if taking the mathematics qualification, students will also be better prepared for the maths involved in the Natur Natur course in Gymnasium. 

The cost for each subject is 900kr and this money is sent to Cambridge International Examinations Board to pay for the papers to be marked by experienced examiners in the UK. Each candidate will receive a certificate if they have achieved an E grade or higher in the exam.

The deadline for signing up for this is 28th September. Places will be allocated on a first come, first served basis.

If you are interested in more information, you can contact Ms. Davies. 

 

------------------------------------------------------------------------------

Vi är glada att meddela er om möjligheten för årskurs 9 att ta iGCSE-prov i engelska och matematik denna vår. Vi kommer att erbjuda workshops för att förbereda eleverna för dessa prov från oktober i år. De veckovisa workshops är frivilliga där vi kommer att arbeta med gamla prov och exempelfrågor.

Under mentorstiden, den här och förra veckan förklarade Ms Davies för årskurs 9 om hur dessa prov kommer att vara ett bra tillfälle för eleverna att kunna fylla i eventuella luckor i sina matriser till slutet av året. Dessa prov kommer även vara användbara för deras framtida CV. iGCSE examen är internationell och erkänd över hela världen, och kan hjälpa eleverna att sticka ut i en fullsatt arbetsmarknad eller högskolans ansökningsprocess. Dessutom, om de tar matematik examen, kommer eleverna också att vara bättre förberedda för matematiken som är en del utav naturprogrammet på gymnasiet.


Kostnaden för varje ämne är 900 kr och pengarna skickas till Cambridge International Examinations Board för att betala för att proven rättas av erfarna examinatorer i Storbritannien. Varje kandidat får ett intyg om de har uppnått E-betyg eller högre på tentan.

Senaste tiden för att anmäla sig till detta är 28 september. Platser tilldelas enligt principen först till kvarn.

För mer information, kontakta Ms. Davies.

 

 

 

 

Year 5 Health Initiative

Year 5 Health Initiative

As part of this years, year 5 Health initaitve, we are teaching the kids three key fundamentals growing up as students. Sleeping, eating and training. 

Our students need to know how many hours they should sleep every night and the positive effect it is going to have on their day in school. 

Eating a healthy breakfast is important to get your day going, improves energy and makes the student more active. We also talk about the importance of drinking water daily and how much they should drink.

Breakfast after a great workout with the year 5's!

Training improves the balance of our students every day. It increases the happy hormones they need to stay alert and focus in the classroom and it gives the kids something to look forward to. 

Year 5 morning exercise!

All this is measured daily through their health dairy. It is a book where the kids write about their daily routines, for example how many hours they have slept that day, what they had for breakfast and what training they did. And all these are discussed in our weekly meets. 

A big thank you to Mr. Ekane, Ms. Jonsson and Ms. Letelier for working with these students to give them valuable habits for the future. 

Pages