Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Principal Letter - Week 6

Principal Letter - Week 6

Dear Parents and Guardians,


It is wonderful to see the sun returning and our days getting longer. Hopefully as the Covid cases in Stockholm are going down, we will be able to go back to teaching full time onsite for all our year groups as planned. Our children thrive best when in school and following a regular schedule.

Our year 9s are submitting their first application for Gymnasium: many are finding it difficult to decide which programme and school to choose for next year. Luckily they will be able to update their application in May and make changes when they have had more time to process all the gymnasium information they are receiving.

There are only 2 weeks to the Winter Break and many year groups will have regular tests throughout the week. The best way to cope with a test schedule is to help your child plan their time and study a bit every day. Last minute preparation is never a good idea.

Another way to improve results is to make sure that students attend every class. There is a clear correlation between attendance and grades. Students learn best when they are in school (or following online classes led by their teacher), focussed and ready to learn.

As a reminder to you, please make sure your child has indoor shoes with them. Snowy boots make the corridors and classrooms very dirty. Students are not allowed to go in socks because in the event of a fire alarm, they will not have time to put on their outdoor shoes. We strive to evacuate the building in 4 minutes or as quickly as possible for safety reasons.

It has been incredibly cold the last few weeks but the light is slowly coming back. Once we get past the winter break it will be full speed ahead towards spring. Please encourage your child to really make the most of what remains this academic year. There is still plenty of time to really do well. Your support and encouragement is an important part of the learning process.

 

Sincerely,                                                                                                                                                                                                                                                   

Dr Benedikz
Principal

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,


Det är underbart att se solen återvända och att dagarna blir längre. Förhoppningsvis kommer Covid fallen i stockholm att fortsätta sjunka så att vi kommer att kunna gå tillbaka till heltids undervisningar på plats för alla elever som planerat. Våra barn trivs bäst i skolan och när de har sina vanliga rutiner/scheman att följa.

Våra År 9 elever lämnar nu in sin första gymnasiet ansökan: många har det svårt med beslut att kunna bestämma sig för vilket program och vilken skola de ska välja inför nästa år.Det kommer däremot en möjligheten att uppdatera och ändra sin ansökan i maj när de har fått mer tid till att ta del av all information de får från de olika gymnasieskolorna och deras olika program.

Det är nu bara två veckor kvar till sportlovet och många elever kommer att ha flera prov under den närmaste tiden. Det bästa ni kan göra för att hjälpa ert barn är att se till de planerar sin tid och studera lite varje dag. Att bara intensivplugga sista minuten är aldrig en bra lösning.

Ett annat sätt att förbättra resultaten är att se till att eleverna är med på alla lektioner. Det finns ett tydligt samband mellan närvaro och betyg. Eleverna lär sig bäst när de går i skolan (eller följer distans lektioner ledda av sin lärare), är fokuserade och redo att lära sig.

En påminnelse till dig, se till att era barn har inomhusskor med sig till skolan. Snöiga stövlar gör korridorerna och klassrummen mycket smutsiga. Eleverna får inte gå i bara strumpor i fall brandlarmet skulle gå för då finns det ingen tid till att hämta sina uteskor i skåpet utan de måste isåfall springa ut i snön i bara strumporna. Vår strävan är att kunna evakuera byggnaden på fyra minuter eller snabbare för allas vår säkerhet eftersom vi inte kan förutspå ifall det är en riktig brand.

Det har varit otroligt kallt de senaste veckorna men ljuset kommer långsamt tillbaka. När vi väl har kommit förbi sportlovet är våren inte långt borta. Vänligen uppmuntra era barn att till fullo utnyttja det som återstår av det här läsåret. Det finns fortfarande gott om tid till att hinna prestera det bästa de kan. Ert stöd och uppmuntran är en viktig del av elevernas inlärningsprocess.

 

Med vänliga hälsningar,
Dr Benedikz
Rektor

From the Principal

Principal Letter Week 2

Principal Letter Week 2

Dear Parents and Guardians,


Welcome back to all our students after the Christmas break!

You have already received information regarding distance learning at IES Skärholmen during the next two weeks.

 

It is important that we are very careful when coming back to school during the 2nd wave of Covid which is proving worse than the first wave in the spring. At IES Skärholmen space in school is a challenge as we work in a confined space, and therefore we have put together a plan that two year groups will do distance learning on a rotary basis as explained in the information you have received.

 

Parents have contact us about their concerns regarding both staff and students who have travelled during the Christmas period. All our staff who have been out of Sweden have to follow Folkhälsomyndigheten’s guidelines and self isolate for the recommended number of day. They must take a Covid test before coming back to work.

 

It is important that families who have travelled abroad also guarantee that they will follow the guidelines stated by Folkhälsomyndigheten by self isolating and taking Covid tests both for themselves and their children before returning to school.

 

We need to work together to stop the spread of the virus and show consideration to every member of our community by following the guidelines.

 

I would like to reassure you that we working hard to provide a safe environment for everyone in our community.

 

Please stay safe!
Dr Benedikz


Kära föräldrar och vårdnadshavare!


Vi vill önska alla välkomna tillbaka efter jullovet.

Ni har redan fått information angående fjärrundervisingen på högstadiet på IES Skärholmen under vecka 3 och 4.

 

Det är viktigt att vi visar hänsyn när vi kommer tillbaka till skolan under andra vågen av Covid som verkar vara värre än första vågen under våren. På IES Skärholmen är vi trångbodda och elevutrymmen är en utmaning. Därför har vi satt ihop en plan där 2 årskurs kommer att få distans undervisning på ett roterande schema som har delats med er.

 

Föräldrar har kontaktat oss på grund av deras oro att både personal och elever har rest utomlands under jullovet. All vår personal som har rest utomlands måste följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att självisolera de rekommenderade antal dagar. De måste också ta ett Covid prov innan de kommer tillbaka till skolan.

 

Det är viktigt att de familjer som har rest utomlands också garanterar att de kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om både självisolering och Covid prov innan de kommer tillbaka till skolan.

Vi måste arbeta tillsamman för att stoppa spridningen av viruset och visa hänsyn till alla i vår omgivning genom att följe myndighetens riktlinjer.

 

Jag vill försäkra er om att vi arbetar hårt för att skapa en säker skolmiljö för alla.

 

Ha hand om er!

 

Dr Benedikz

From the Principal

Principal Letter Week 46

Principal Letter Week 46

Dear Parents and Guardians,


It was nice to see everyone back at school after the autumn break.

 

Now we have another 6 weeks until the Christmas break, and I am sure they will be very eventful and exciting.

 

The month of November is dedicated to the theme of anti-bullying. Teachers and mentors will be helping students discuss and understand how we can support our friends and classmates. It is necessary that everyone understands the definition of bullying and how to react if they feel bullied or see someone being bullied or harassed. It is important to be mindful of other people’s feelings, and to speak out when we see bullying or bad behaviour going on. One of the approaches we focus on is learning how to address conflict or hurtful language in a way that is solution based, respectful and non-violent.

 

No running!


This week, I also want to stress how important it is that students do not run in the corridors. At IES Skärholmen, we have already had one staff member and one student suffer from concussion that required medical attention because of people running in the corridor and colliding with others. This is very serious and completely unnecessary. It would not occur if we all remind ourselves to follow the Code of Conduct. As I have been explaining in my newsletters to you, our Code of Conduct is there for a reason: it is to keep people safe and create a good working environment for everyone. Please help us by discussing this at home.

 

Covid-19 update


We are getting regular updates regarding Covid-19 recommendations for schools from our Crisis Team at IES Head Office. It is, at present, voluntary for students and staff to wear medical masks in school. If your child shows any symptoms of Covid, please keep them home. If your child has been diagnosed with Covid, we strongly recommend that they are tested again to check that they are no longer contagious before coming back to school. It is important that even in school, we respect people’s personal space so that we create a safe environment.

 

Due to the recommendations from Folkhälsomyndigheten there will be some changes this year to how we run Lucia and the end of term. We will keep you updated.


National Tests

 

This week the oral Nation Tests begin for Year 6 in Swedish. Please make sure your child has enough sleep and eats a good breakfast before coming to school. They need to be prepared to perform to the best of their ability. We will also be serving breakfast at school from 07.30 for students as usual to make sure that they are ready for class.

Too often we see students with Red Bull, other energy drinks and sweets before school. This does not help the students study or focus. It spikes their blood sugar so that they become hyperactive and then they become tired afterwards and find it difficult to concentrate. Please help us train healthy habits and encourage your children not to have these. We would really appreciate it and believe it would have a positive impact on their behaviour and learning.

 

Best regards,
Dr Benedikz

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,


Det var trevligt att se alla tillbaka i skolan efter höstlovet.

 

Nu har vi ytterligare 6 veckor kvar till julen och jag är säker på att dessa veckor kommer att bli väldigt händelserika och spännande.

 

November månaden är tillägnad åt temat mot mobbning. Lärare och mentorer hjälper eleverna att diskutera och förstå hur vi kan bäst stödja våra vänner och klasskamrater. Det är nödvändigt att alla förstår definitionen av mobbning och hur man ska reagera om de känner sig mobbade eller ser någon mobbas eller trakasseras. Det är viktigt att vara medveten om andras känslor och att tala ut när vi vittnar mobbning eller dåligt beteende pågår. En av de tillvägagångssätt som vi fokuserar på är att lära oss att hantera konflikter eller olämpligt språkbruk på ett sätt som är lösningsbaserat, respektfullt och icke-våldsamt.

 

Inget springande!


Den här veckan vill jag också uppmärksamma hur viktigt det är att elever inte springer i korridorerna. På IES Skärholmen har vi redan haft en personal och elev bli drabbat av hjärnskakning och de behövde söka läkarvård för det. Detta är på grund av folk som sprang i korridoren och stötte ihop med andra. Detta är mycket allvarligt och helt onödigt. Det skulle inte inträffa om vi alla påminner oss om att följa Code of Conduct. Som jag har förklarat i mina nyhetsbrev för dig finns vår uppförandekod av en anledning: det är att skydda människor och skapa en bra arbetsmiljö för alla. Snälla hjälp oss genom att diskutera detta hemma.

 

Uppdatering av Covid-19


Vi får regelbundet uppdateringar om Covid-19-rekommendationer för skolor från vårt Crisis Team på IES huvudkontor. För närvarande är det frivilligt för elever och personal att ha på sig medicinsk mask i skolan. Om ditt barn visar några symtom på Covid, vänligen håll dem hemma. Om ditt barn har fått diagnosen Covid rekommenderar vi att de testas igen för att kontrollera att de inte längre är smittsamma innan de återvänder till skolan. Det är viktigt att vi respekterar människors personliga utrymme även i skolan så att vi skapar en säker miljö.

 

På grund av rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, det kommer ske vissa förändringar i år gällande Luciafirandet och terminsslutet.
Vi kommer att hålla dig uppdaterad.


Nationella Prov


Den här veckan börjar muntliga nationella prov för år 6 på svenska. Se till att ditt barn har fått tillräckligt med sömn och har ätit en god frukost innan de kommer till skolan. De måste vara beredda att prestera efter deras bästa förmåga. Vi serverar också frukost i skolan kl 07.30 som vanligt och detta är för att se till att de är redo för lektionen.

Det är ofta vi ser elever med Red Bull, andra energidrycker och godis före skolan. Dessa hjälper inte eleverna att studera eller fokusera. Istället höjer det blodsockret så att de blir hyperaktiva sedan blir de trötta och har svårt att koncentrera sig. Vänligen hjälp oss att utveckla hälsosamma vanor och uppmuntra ditt barn att inte ha dessa drycker eller godis. Vi skulle verkligen uppskatta det och tror att det skulle har en positiv inverkan på deras beteende och lärande.

 

Med vänliga hälsningar,
Dr Benedikz

From the Principal

Principal Letter Week 41

Principal Letter Week 41

Dear Parents and Guardians,

There is never a boring day in school. So many things are going on, and so much amazing learning is taking place – we are already now 8 weeks into term. As I walk around school everyday and visit lessons, I see how the classes are doing. This week, I saw students working with subjects such as presentations on mythology, the theme of transition in art and gymnasium applications. What makes these lessons successful is not just the engaging, encouraging teachers we have. It is also because many students are really beginning to understand how important it is to have the right mindset.

 

We want every single child at IESS to approach classes the right way. That is why we keep working with behaviour and the environment in school. It is only in a calm working environment that students can learn. The peace and quiet has to be in the corridors just as much as the classrooms so that no one disturbs lessons. When you talk to your child about their day, discuss the things they have studied and learned, please remind them from time to time that they can contribute to the success of everyone’s learning by behaving properly wherever they are in the school building or grounds.

 

Similarly, being prepared for the school day is extremely important. We have all needed to learn the value of coming to work on time ready for the working day. Part of our students' training is learning to take pride in their work. Therefore, our rule number 5 in the Code of Conduct is:

 

             I will arrive prepared and on time. I will stay on school premises until the end of my last lesson.

 

The reason we want our students to stay on the school premises concerns their safety. Like you, we want our students to stay in school ready for their next lesson and not go wandering around Stockholm unsupervised. As adults, we have a responsibility to safeguard our young.

 

We now have less than 3 weeks until the winter break in Week 44. These are important weeks as there will be assessments taking place in most subjects. Please check SchoolSoft to keep up to date with the assessment schedule.

 

Finally, if you know anyone who might be looking for a place at a school like IES Skärholmen, we do have one or two places available for this academic year. Anyone interested, should contact Marika MacCabe tel: 08-12028860


Have a fantastic weekend.


Yours sincerely,
Dr Benedikz

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

 

Det är aldrig en tråkig dag i skolan. Det är mycket som pågår just nu inkluderat fantastiskt lärande. Det har redan gått 8 veckor sedan terminen började. Varje dag går Jag runt i skolan och besöker olika lektioner för att se hur klasserna går. Den här veckan såg Jag att eleverna arbetade med presentationer om mytologi, övergång i bild och gymnasiet antagning. Vad som gör dessa lektioner framgångsrika är inte bara de engagerande och uppmuntrande lärarna vi har. Det är också att många elever har förstått vikten av att ha rätt inställning.

 

Vi vill att varje barn på IESS ska vara positivt inställda till sina lektioner. Det är därför vi fortsätter att arbeta mot ett bättre beteende och miljö i skolan, det är endast i lugn arbetsmiljö som eleverna kan lära sig. Det måste vara studiero i korridorerna lika mycket som i klassrummet så att lektionerna inte blir störda . När du pratar med ditt barn om hur deras skoldagen har gått, se till att diskutera med de om vad för saker de har lärt sig. Vänligen påminn dem då och då om hur de bidrar till allas lärande genom att bete sig på rätt sätt oavsett om de befinner sig i skolbyggnaden eller tomten.


Det är också extremt viktigt att eleverna är förberedda inför skoldagen. Vi har alla behövt lära oss vikten/värdet av att komma förberedd och i tid för arbetsdagen. En del av våra elevers utbildning är att lära sig att vara stolta över sitt arbete. Därför är vårt regel nummer 5 i Code of Conduct:

 

           Jag kommer beredd och i tid. Jag kommer att stanna i skolan till slutet av min sista lektion.

 

Anledningen till varför vi vill att våra elever ska stanna kvar i skolan är för deras säkerhet. Precis som dig, vi vill att våra elever ska hålla sig i skolan och göra sig redo inför nästa lektion och inte vandra runt i Stockholm utan tillsyn. Det är vårt ansvar som vuxna att skydda våra unga.

 

Vi har nu mindre än 3 veckor kvar till höstlovet vecka 44. Det är viktiga 3 veckor vi har framför oss eftersom det är då många bedömningar i olika ämnen kommer äga rum. Vänligen kontrollera SchoolSoft för att hålla dig uppdaterad om bedömning schemat.

 

Slutligen, om du känner någon som kanske letar efter en plats på en skola som IES Skärholmen så vill vi meddela er att vi har en eller två platser tillgängliga för det här läsåret. Alla som är intresserade ska kontakta Marika MacCabe tel: 08-12028860.


Ha en trevlig helg.

 

Med vänliga hälsningar,
Dr Benedikz

From the Principal

Principal Letter Week 38

Principal Letter Week 38

Dear Parent and Guardians,

Last week was an intense week for many of our students. We are still training routines in the school. You need to remember that it takes 6 weeks to establish a habit. Therefore, consistency and persistence are so important.

This week the photographer is in school taking student portraits.
There are a few things I want to bring to your attention:

Road safety is a worry for us. We stand at the gate greeting students every morning so we can respond if they are not crossing the road responsibly by the school. At times, we have seen students crossing the Skärholmsvägen. This is extremely dangerous and the speed limit there is 70km. Cars do not slow down for children crossing the road. We have also seen parents drop off their children on Skärholmsvägen. Children and teenagers do not have a reliable sense of speed or distance. Please can we work together at creating a safe road culture for our children. Please do not use Skärholmsvägen as a dropping off zone and talk to your children about not crossing Skärholmsvägen. We must act now before there is an accident. We as adults need to set an example. The issue of road safety will be taken up during mentor time and with your support our message will be stronger.

The second issue we all need to consider is our response to Covid-19. It is likely that infection rates will go up in the autumn, so we all need to be prepared. Our nurse has put out information on SchoolSoft. Please read it carefully. If your child has a cold or any symptoms such as a sore throat, stomach upset or a cough, please keep them home.

It has been so inspiring visiting classes in the morning and seeing how hard our students are working in lessons. We have noticed that our best lessons are those when everybody follows the Code of Conduct. It helps to create a calm learning environment.

Paragraph 3 of the Code of Conduct is:

I will be calm, safe, and respectful with my hands, feet, and body.

It is important that all students learn to behave in a considerate manner. It is not respectful to run and bump into others in the hallway or classroom. It is not considerate to swing your keys around so that people have to avoid being hit or to “play” fight. We all need to look at our behaviour to see how we can be polite and considerate to other people. Please help us and remind your child of this. Working together, we can help to make the school a calm, safe and respectful place to be.

In other matters, I would like to remind you that this week is a short week for the students. Friday is a staff training day and there will therefore be no school for the students.

Finally, please follow us on Instagram and the school website https://skarholmen.engelska.se/  to follow the interesting events and activities happening in school.

Yours sincerely,
Dr Benedikz
Principal

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kära förälder och vårdnadshavare,

Förra veckan var en intensiv vecka för många av våra elever. Vi övar fortfarande med rutiner i skolan. Ni måste komma ihåg att det tar 6 veckor att skapa en vana. Därför är konsistens och uthållighet så viktig.

Den här veckan är fotografen i skolan och tar studentporträtt.

Det är några saker som jag vill att ni är uppmärksamma om:

Trafiksäkerhet är en oro för oss. Vi står vid grinden och hälsar på eleverna varje morgon, så att vi kan se till att de går över gatan på ett ansvarsfullt sätt enligt skolan. Ibland har vi sett elever korsa Skärholmsvägen. Detta är extremt farligt och hastighetsgränsen där är 70km/t. Bilar saktar inte ned för barn som korsar vägen. Vi har också sett föräldrar lämna sina barn på Skärholmsvägen. Barn och tonåringar har ingen tillförlitlig känsla av hastighet eller avstånd. Snälla kan vi arbeta tillsammans för att skapa en säker väg kultur för våra barn. Använd inte Skärholmsvägen som avlämningszon och prata med dina barn om att inte korsa Skärholmsvägen. Vi måste agera nu, innan det inträffar en olycka. Vi som vuxna måste föregå med gott exempel. Frågan om trafiksäkerhet kommer att tas upp under mentortiden och med ditt stöd kommer vårt budskap att bli starkare.

Den andra frågan som vi alla måste överväga är vårt svar på Covid-19. Det är troligt att infektionsgraden kommer att öka under hösten, så vi måste alla vara beredda. Vår sjuksköterska har lagt upp information på SchoolSoft. Läs den noga. Om ditt barn har en förkylning eller några symtom som ont i halsen, magbesvär eller hosta, vänligen håll dem hemma.

Det har varit så inspirerande att besöka klasser på morgonen och se hur hårt våra elever arbetar på lektioner. Vi har märkt att våra bästa lektioner är de när alla följer uppförandekoden. Det hjälper till att skapa en lugn inlärningsmiljö.

Punkt 3 i Code of Conduct är:

Jag kommer att vara lugn, säker och respektfull med mina händer, fötter och kropp.

Det är viktigt att alla elever lär sig att bete sig på ett hänsynsfullt sätt. Det är inte respektfullt att springa och stöta på andra i korridoren eller klassrummet. Det är inte omtänksamt att kasta runt med nycklar så att människor måste undvika att bli träffade eller "spela" slåss. Vi måste alla titta på vårt beteende för att se hur vi kan vara artiga och omtänksamma mot andra människor. Snälla hjälp oss, och påminn ditt barn om detta. Genom att arbeta tillsammans kan vi hjälpa till att göra skolan till en lugn, säker och respektfull plats.

I andra frågor vill jag påminna dig om att den här veckan är en kort vecka för eleverna. Fredagen är en personalutbildningsdag och det kommer därför inte finnas någon skola för eleverna.

Slutligen, följ oss på Instagram och skolans webbplats  https://skarholmen.engelska.se/ för att följa de intressanta händelserna och aktiviteterna som händer i skolan.

Med vänliga hälsningar,
Dr Benedikz
Rektor

From the Principal

Principal Letter - September 2020

Principal Letter - September 2020

Dear Parents and Guardians,

It has been a wonderful start to the school year. Not only are we having a beautiful and sunny end to the summer, but the atmosphere in school has been both positive and vibrant.

We need to make sure that our students settle in with good routines and routines take time to establish. Research tells us that it takes 6 weeks to establish good routines and habits, so consistency is very important. Routines are also incredibly important because we all need good routines in our daily lives to function effectively.

School is not only about learning different academic subjects. In Swedish school law, it is our responsibility to help students to become independent well-functioning citizens in a democratic society. When our students leave us they need to understand the society they live in and function well in any workplace or gymnasium. This is why behaviour and attitude are so important.

One of the policies we use to help students achieve these goals and model behaviour is our Code of Conduct.

The first code is:
“I will be polite, respectful, and show courtesy to staff and other students. Examples of this include how I speak, write, draw, use body language and follow instructions as well as how I follow through with in-class work or tasks and participate, interact and contribute in school.”


Why is this important? Every workplace has a code of conduct. It sets the tone for how we interact with other people. Being polite to everyone is a way to show that we respect each other. Learning to say “please” and “thank you” also helps people feel seen and appreciated. To put it simply, all our actions count; from how we write and speak to each other, and how we use body language.


It is equally important that our students understand how important it is how they act in class. Every student’s ability to learn is affected by their in class behaviour. No student can learn well if there is unrest or bad behaviour in the classroom. In this way, the classroom is a fantastic place for students to learn their responsibility in helping to contribute positively to the work environment – not only for themselves, but everyone around them.
You can help us achieve this by promoting a positive attitude in your children. Help them understand that school is a good preparation for life. Help make them aware that when they come to school they should have a positive mindset, thinking “I’m ready to work in class; I’m well-prepared and ready to follow instruction”. Take this week to make a difference. Help us by helping your child understand why our Code of Conduct is so important.


You should have heard from your child’s mentor. If not, please contact the school and let us know.


As always, on behalf of everyone at IESS, I wish you a very good week.


Dr Benedikz

Principal

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Det har varit en underbar start på läsåret. Det är inte bara en vacker och solig avslutning på sommaren, även stämningen i skolan har varit både positiv och färgstark.

Vi måste se till att våra elever vänjer sig vid att ha bra rutiner och rutiner tar tid att etablera. Forskning visar att det tar 6 veckor för att skapa goda rutiner och vanor, så konsistens är mycket viktigt. Rutiner är också oerhört viktiga eftersom vi alla är i behov av bra rutiner för att underlätta vårt dagliga liv.

Skolan handlar inte endast om att lära sig olika akademiska ämnen. Enligt svensk skollag är det vårt ansvar att hjälpa eleverna att bli självständiga och välfungerande medborgare i ett demokratiskt samhälle. När våra elever lämnar skolan, de ska ha förståelse/känna samhället de lever i och fungera bra oavsett deras arbetsplatser eller gymnasiet. Det är därför beteende och attityd är så viktigt.

Ett av de verktygen vi använder för att hjälpa eleverna uppnå dessa mål och sträva efter modellbeteende är vår Code of Conduct.

Den första koden är:

”Jag kommer att vara hänsynsfull, respektfull och visa artighet mot personal och andra elever. Exempel på detta inkluderar hur jag talar, skriver, ritar, använder kroppsspråk och följer instruktioner samt hur jag följer med i klassens arbete eller uppgifter och deltar, interagerar och bidrar i skolan.”

Varför är detta viktigt? Varje arbetsplats har en code of conduct. Det sätter tonen för hur vi kommunicerar med andra människor. Att vara artig mot alla är ett sätt att visa respekten man har för varandra. Värdet av att lära sig att säga "snälla" och "tack" är att det hjälper andra människor att känna sig sedd och uppskattad. Med andra ord, alla våra handlingar är viktiga; hur vi skriver och sättet vi pratar med varandra och även hur vi använder kroppsspråk.

Det är lika viktigt att våra elever förstår vikten av hur de uppför sig i klassrummet. Varje elevs förmåga att lära är påverkad av deras beteende i klassrummet. Ingen elev kan lära sig ordentligt om det finns oroligheter eller dåligt beteende i klassrummet. På detta sätt är klassrummet en fantastisk plats för elever att lära sig om deras personlig ansvar i att bidra till en positiv arbetsmiljö - inte bara för sig själva utan också för alla omkring dem.

Ni kan hjälpa oss att uppnå detta genom att främja en positiv attityd hos er barn. Hjälp dem att förstå att skolan är en bra förberedelse för livet. Ni kan även hjälpa de att ha rätt inställning, och tänka ”Jag är redo att arbeta i klassen; Jag är väl förberedd och redo att följa instruktionerna ”. Ta den här veckan för att göra skillnad. Hjälp oss genom att hjälpa ditt barn att förstå varför vår Code of conduct är så viktig.

Du borde ha hört från ditt barns mentor vid det här läget. Om inte, vänligen kontakta skolan och meddela oss om detta.

Som alltid, på uppdrag av alla på IESS, önskar jag er en fortsatt trevlig vecka.

Dr Benedikz
Rektor

From the Principal

Principal Letter - August 2020

Principal Letter - August 2020

Dear Parents/Guardians, 

I am very happy to welcome you to the start of the new school year at IES Skärholmen. We are so excited to see our students again after the summer holidays. On behalf of the staff, I would like to especially welcome all our new 4th graders and any other students joining the school. You are now part of the IES family.

I hope that you have all had a restful summer vacation. These have been uncertain times for all of us, but the plan is to begin as normal with students in school, following the timetable

We have a number of new staff joining us from the start of this school year. Some are from Sweden, but many have come from abroad. It’s wonderful to see so many engaged, dynamic teachers joining the team and helping to really make a positive difference. We are an international staff reflecting the increasing cultural diversity of Sweden, united by a love of and belief in education

 You will find us positive, encouraging and committed to giving your children the very best. Our job is to help your children develop both academically and personally to the fullest of their ability.. 

As parents, you can actively support us in the work we do and help make a real difference to our students’ development by ensuring that your child comes to school: 

on time,

ready to work,

and with the right mindset. 

This can be difficult during the darker days of the year when everyone is stressed and struggling to cope with busy lives – and that includes our children! But having the right mindset from the start is such an important thing: the more positive and open we are to the challenges we face, the better we will do, and the more we will achieve. 

Please support and encourage your children to see school as something both challenging but also fun. IESS is not just a learning environment: it’s an important part of the local community.

Every year we look at areas to develop and improve. From this term, a weekly school update will be posted on SchoolSoft and sent as an email directly to you. Please check that your home address, telephone number and email address are correct in SchoolSoft. If you need help, please contact the School Office via phone or email. We have to be able to contact you if  the need arises.

We still have to be careful regarding large gatherings with the Covid 19 restrictions. This means that we are not planning to hold Parents Evening for the whole school as we can only meet in smaller groups. We will have to be creative on how best to communicate. You will be notified of further details later in the term

Once again, welcome to the new school year! I am sure it will be a successful, positive and enriching school year! 

 

Yours sincerely, 

Dr Benedikz

 

From the Principal

June 2020 Principal Letter

Dear Parents and Guardians,

We are now coming to the end of a very strange year. In many ways, we have been spoiled in Sweden by the freedom to travel and move around to such an extent that it has become a way of life. Many of us have families in one or several countries and find it difficult to be separated from them without the possibility of travelling to see them – even in times of need.

One thing we know looking at history is that we human beings are adaptable, and in difficult times we are creative and often ingenious. For those of you who have been affected by Covid 19, any other illness or loss, our thoughts are with you.

Here at school, we have had to adjust to the circumstances and tried to keep contagion down by having half days in school for our students. We have also had to make other adjustments to the way we work and study. Our students have conformed well to the changes, and we have seen focussed students, working hard these last months.

Now we have the summer to rest and enjoy lots of fresh air in the sunshine. Although travel is restricted, we still have the beautiful Swedish countryside with space for everyone. I expect the school to return to normal full days from the autumn term, although this largely depends on whether there is a change in the situation regarding Covid 19. Hopefully, we are past the worst of it. Nonetheless, we will still need to work to keep a high level of hygiene in the school and dining area with frequent hand washing and use of hand sanitizers.

For the schedule for the last week of term, please look at SchoolSoft. The grades for students will be posted online in SchoolSoft, except for our 9th grade students who will receive their School Leaving Certificate on the day of graduation. Unfortunately, this year we are unable to have the graduation as usual in Sätrahallen with parents and family. Because of Covid 19, our students this year are graduating in smaller groups; nonetheless, we have invited them in smaller groups to a formal 3 course lunch in the school diner. For further information, please see SchoolSoft.

We wish all our 9th graders the best of luck in the future and thank them for their time at IES Skärholmen.

To all our families in grade 4-8, we wish you a wonderful summer and look forward to seeing everyone back in the autumn.

Best wishes,
Dr Margret Benedikz

Kära föräldrar och vårdnadshavare,

Nu närmar vi oss slutet på ett ovanligt år. Vi har på många sätt varit bortskämda i Sverige då vi har haft friheten att resa och flytta runt till en sådan utsträckning att det känns som en naturlig del av livet. Många av oss har familjer i andra länder och denna separation vi upplever nu har skapat svårigheter då det inte finns möjlighet att resa för att se dem, även när behoven funnits.

En sak som vi vet när vi tittar tillbaka på historien är att vi människor är anpassningsbara, och i svåra tider är vi även kreativa och ofta geniala. För er som har drabbats av Covid 19, andra sjukdomar eller förlust, så är våra tankar med er.

Här i skolan har vi varit tvungna att anpassa oss till omständigheterna och försökt begränsa smittspridningen genom att förkorta skoldagarna till halvdagar, för säkerheten av våra elever och personal. Vi har även varit tvungna att göra andra justeringar gällande sättet vi arbetar och studerar. Våra elever har anpassat sig väl till dessa förändringar, och arbetat hårt de senaste månaderna.

Nu har vi sommaren framför oss för att vila och njuta av det fina solskenet.
Även om resor är begränsade så har vi fortfarande den vackra svenska landsbygden med plats för alla att njuta utav. Jag förväntar mig att skolan kommer återgå till normala heldagar från och med höstterminen, beroende på om det sker nya förändringar gällande Covid 19. Förhoppningsvis är vi förbi det värsta. Vi kommer fortfarande behöva arbeta för att hålla god hygien i skolan även i matsalen genom att tvätta händerna noga och använda handsprit.

Vänligen titta på SchoolSoft för att hitta schemat för sista veckan av terminen. Betygen för elever kommer att publiceras online via SchoolSoft, med undantag för årskurs 9 elever som kommer att få sitt slutbetyg på examensdagen. I år kan vi dessvärre inte ha examen som vanligt i Sätrahallen med föräldrar och familj närvarande. I stället har vi bjudit in eleverna i mindre grupper för en trerätters lunch i skolmatsalen, mer information finns på SchoolSoft.

Vi önskar all lycka i framtiden till eleverna i årskurs 9 och tack för er tid här i IES Skärholmen.

Till alla familjer i årskurs 4–8 önskar vi en underbar sommar och vi ser fram emot att träffa er i höst.

Med vänliga hälsningar,
Dr Margret Benedikz

From the Principal

Dr Benedikz Appointed As Principal

Dear students, parents and staff of Internationella Engelska Skolan Skärholmen,

Mr Samuel West has been Acting Principal to lead IES Skärholmen during the period of a finding a successor to Ms Ohlén. We are very pleased to announce that Dr Margret Benedikz has been appointed as Principal to lead the school from 1 August 2019.

As of the same date, Mr West will join IES Södertälje as Principal.

Dr Benedikz is no stranger to IES, as she was the Principal of the Internationella Engelska Gymnasiet (IEGS) in Södermalm between 2005 - 2013. Most recently she held the position of Director of Sigtunaskolan Humanistiska Laroverket (SSHL) since April 2013.

Dr Benedikz holds a PhD in English Literature from Stockholm University.

Please join me in welcoming Dr Benedikz to her new role, as well as thanking Mr West for his valuable contribution to IES Skärholmen. We wish both of them every success.

Kind regards,

Cecilia Marlow

Acting CEO

Pages