Tagged with "From the Principal"...

From the Principal

Information from Principal

Dear students and guardians of IES Skärholmen

Time flies when you are having fun and the routines are settling in school. We are grateful that many parents, especially in junior school, came to our parent meeting. We talked about our goal of the year to create more peace and calm in the school. Our survey from the evening showed that parents considered tha 86% of the lesson were peaceful and calm so far! We have also started asking students every week and we get similar results from them. This week, students report that 90% of their lessons are peaceful and calm. The surveys give us important feedback about which subject and year groups where we need to be most focused to get the right work environment.


 

School Photograph

We are looking into if we can have our school photograph in October. The reason for the delay is the new data law(GDPR) but we are in the process of arranging school photographs whilst maintaining compliance.

 

Study day on Friday 5th Oktober

 

On Thursday 4th October all staff in school are taking part in a conference. Ordinary teaching finishes at 15.00 on this day but mother tongue lessons continue as normal, as does Junior Club. The school is also closed on Friday 5th October. During the conference, we will be discussing how we can promote and establish good behaviour in our students, effective teaching routines and how some departments in school can be more service minded. All are area where we are looking to develop in response to feedback from parents and students.

 

Reading Week 44

Week 44 is a reading week for all students and teachers. Some students in grade 9 will be invited to ‘holiday school’ during this week to support any subjects where there is a risk of not reaching the goal. Those students and parents will receive information individually if they are to be involved. From the Spring term, students from Grade 8 will also be invited to holiday school.

 

School Yard

The students have been wonderful and have written letters to the council to help hurry along the plans for the expansion of the school yard. This will still take time and as such, we will be making an investment in the small area we have right now, even if it is only for a short term. More information to follow shortly.

 

PTA

 

During week 40, I will start calling all those who registered to be part of the PTA. Each member will be contacted three times every semester and the results of which will be published as part of my Monthly Letter. I hope that this proves to be a good start in moving towards a more active partnership where more parents are routinely involved. This will be evaluated over time.

 

As normal, you are most welcome to meet me or Mr. West between 7.30 and 8.20 if you have questions or ideas.

Alexandra Ohlén, Principal IES Skärholmen

From the Principal

Information Från Rektor

Det är så roligt att ha er tillbaka till skolan efter denna härliga och varma sommar. Vi har ägnat sommaren åt att förbereda för året som kommer. Denna vecka handlar allt om att bygga trygga och positiva relationer som lägger grunden för vårt likabehandlingsarbete. Schemat börjar som vanligt den 20 Augusti.

Ombyggnationer
Vi har byggt ett grupprum i årskurs 4s korridor samt spärrat av runt gymnastiksalen för att skapa en tryggare miljö för barnen som duschar. Vi har också lagt till tider i Sätrahallen så att årskurs 7 från och med i år kommer att ha sin undervisning där. Så frigjorde vi tid i vår gymnastiksal på skolan och har skapat utrymme för en lugnare känsla i omklädningsrummen. Vi har ännu inte fått någon återkoppling på när de kan komma igång att bygga ut skolgården men lovar att återkomma så fort jag vet mer.

Förlängd öppettid för gratis frukost
Frukosten fortsätter och vi förlänger öppettiderna till 7:30-8:15 för att passa nya schemat. Föräldrar är givetvis välkomna på både frukost och lunch när ni är på besök.

Individuella datorer för åk 8 och 9
Förra året provade vi att ha individuella datorer för alla elever i åk 9 i deras hemklassrum. Av försäkringsskäl kan vi inte låta dem ta med dem hem men de är deras att använda under skoltid i klassrummet. Nu gör vi samma sak för årskurs 8!

Programmering på schemat i halvklass
Läroplanen har förändrats och programmering har fått en större del i undervisningen. Därför inför vi nu Programmering i halvklass med en behörig matematiklärare. Med detta hoppas vi utveckla elevernas logiska tänkande och deras intresse för matematik.

GDPR/SchoolSoft
På grund av den nya dataskyddslagen har en del av funktionerna i SchoolSoft förändrats. Framförallt handlar det om möjligheten att få uppgifter om andra elever och vårdnadshavare på skolan. Detta hör ihop med dataskyddslagen och är tyvärr inget vi kan ändra på i dagsläget.

Resultat och skolans verksamhetsmål
Utifrån vårt fantastiska resultat på 100% elever behöriga till gymnasiet har vi i år lagt ett extra krut på att höja resultatet i fler delar av skolan. För att öka elevernas delaktighet har vi satt ihop skolans mål med elevernas inflytande grupper.

Tema på målen:                                                   Elevgrupp:

Fysisk och mental hälsa                                       Food Council

Höga förväntningar på verbal                             Equal Rights Group
kommunikation                                      

Likvärdigt lärande                                                  Academic Ambassadors

Ordning och Arbetsro                                           Elevrådet

Vi ser fram emot ett härligt läsår tillsammans! Rektor Alexandra Ohlén

From the Principal

Information From Principal

It feels great to be back at school after such hot and nice summer. We have been busy preparing for the school year. We will spend this first week building the foundations for working with equality in school. The standard timetable begins on Monday 20th August.

Renovations and Improvements
We have built a small group room in the grade 4 corridor and blocked an area around the gym hall to make those who wish to shower after PE lessons feel secure in doing so. We have also booked more time in Sätrahallen so that Grade 7 can have PE lessons there instead. This freed more time in our own gym so the other students have more time to get changed and prepare for their lesson. We do not have more information about the proposed expansion to the school yard yet but you will be informed as soon as we do.

Longer open hours for free breakfast
The option of free breakfast will continue this year with longer open hours(now 7.30 - 8.15) to suit the new schedule. Parents are always welcome to both breakfast and lunch when visiting!.

Personal Computers for Grade 8 and 9
Last year we successfully tested personal computers for grade 9. Our insurance provider does not allow for them to be taken from school and now we will try the same thing for grade 8!

Programming is timetabled for half-classes
The curriculum has changed so that programming now constitutes a larger part of education in school. Due to this change, we have qualified mathematics teachers teaching lessons in programming. We hope that this will help to develop our students’ ability to think logically and inspire a greater interest in mathematics.

GDPR/SchoolSoft
Our compliance with GDPR means that some of the functionality of SchoolSoft has changed. Essentially, parents will only be able to access class list and other information about their own child. We had to make this change in order to comply with GDPR.

Results and the school's operational goals
100 % of our student qualified for gymnasiet last year! In order to improve other areas of the school we have aligned our school targets with the Student Council groups:

Theme of the goal                                                        Student influence group

Physical and mental health                                           Food Council

Higher expectations in verbal                                       Equal Rights Group
communication

Consistent teaching and learning                                Academic Ambassadors

Calm and Safe environment                                         Student Council

We look forward to a great year together! Principal Alexandra Ohlén

From the Principal

Information From Principal

It feels great to be back at school after such hot and nice summer. We have been busy preparing for the school year. We will spend this first week building the foundations for working with equality in school. The standard timetable begins on Monday 20th August.

Renovations and Improvements
We have built a small group room in the grade 4 corridor and blocked an area around the gym hall to make those who wish to shower after PE lessons feel secure in doing so. We have also booked more time in Sätrahallen so that Grade 7 can have PE lessons there instead. This freed more time in our own gym so the other students have more time to get changed and prepare for their lesson. We do not have more information about the proposed expansion to the school yard yet but you will be informed as soon as we do.

Longer open hours for free breakfast
The option of free breakfast will continue this year with longer open hours(now 7.30 - 8.15) to suit the new schedule. Parents are always welcome to both breakfast and lunch when visiting!.

Personal Computers for Grade 8 and 9
Last year we successfully tested personal computers for grade 9. Our insurance provider does not allow for them to be taken from school and now we will try the same thing for grade 8!

Programming is timetabled for half-classes
The curriculum has changed so that programming now constitutes a larger part of education in school. Due to this change, we have qualified mathematics teachers teaching lessons in programming. We hope that this will help to develop our students’ ability to think logically and inspire a greater interest in mathematics.

GDPR/SchoolSoft
Our compliance with GDPR means that some of the functionality of SchoolSoft has changed. Essentially, parents will only be able to access class list and other information about their own child. We had to make this change in order to comply with GDPR.

Results and the school's operational goals
100 % of our student qualified for gymnasiet last year! In order to improve other areas of the school we have aligned our school targets with the Student Council groups:

Theme of the goal                                                        Student influence group

Physical and mental health                                           Food Council

Higher expectations in verbal                                       Equal Rights Group
communication

Consistent teaching and learning                                Academic Ambassadors

Calm and Safe environment                                         Student Council

We look forward to a great year together! Principal Alexandra Ohlén

From the Principal

Information Från Rektor

Hej alla elever och vårdnadshavare på IES Skärholmen,
Tack för ett härligt år tillsammans. Det är så roligt att följa elevernas framsteg och se lyckan i ögonen när de lyckas med något de förut trodde att de aldrig skulle kunna. Detta gäller allt ifrån ett svårt tal i matematik till att gå från konstanta varningar till sin första hus poäng för gott uppförande. Vi som jobbar i skolan har verkligen världens bästa jobb!

100% behöriga till Gymnasiet
Vi har gjort det igen! 100% av våra elever som lämnar årskurs 9 i år har behörighet till gymnasiet. Runt om i landet diskuteras det för fullt hur skolan ska vara för att svenska skolan ska bli bättre. I slutändan är skolan en samling av individer som alla förtjänar bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i livet. Det har vi givit dem nu i två år i rad. Stort grattis till våra årskurs 9or och stort tack till alla lärare och mentorer som gjort detta möjligt.

Enkäter
Resultatet av enkäterna som elever, föräldrar och lärare gjordes diskuteras nu i Juni för att vi ska ta in förslagen som givits och utveckla skolan framåt. Tack alla som deltog! Vi vet nu att ni framförallt önskar att vi utvecklar arbetet med hus systemet så att det blir tydligare, ser över maten så att eleverna äter bättre i skolan (vi kommer inte att införa halal mat men kan utveckla alternativen) samt säkerställa att SchoolSoft är bättre uppdaterat.

Blandade klasser
Nu är det dags för den där perioden igen när eleverna försöker övertyga föräldrarna att påverka vilken klass de ska börja i nästa termin. Att blanda klasserna varje år är en viktig del av vårt likabehandlingsarbete. Eleverna får nominera 5 personer som de vill gå i samma klass med och vi garanterar dem 1. De brukar glömma vilka de skrivit upp så vi sparar också lapparna för att säkerställa att det blir rätt. Elevhälsan är också delaktiga i klass blandningen då de ibland har information som inte andra har. Klasserna kommer att komma ut på SchoolSoft den 8 Augusti. Vi har gjort det här några gånger nu och de långsiktiga positiva fördelarna överväger starkt den lite ökade nervositeten i Augusti.

IES Skärholmen först i Sverige att hålla The World Peace Game
Jag är så stolt över att vi på IES Skärholmen är den första skolan i Sverige med medarbetare som är certifierade att hålla the World Peace Game. Spelet lämpar sig särskilt bra för extra begåvade elever och vi tror att det kommer att komma hela skolan till gagn på ett eller annat vis. Första spelet hölls under student choice nu i juni och det var otroligt spännande att följa elevernas utveckling under spelets gång. Vi ser fram emot att spela fler gånger nästa läsår! Om du är intresserad av att lära dig mer, kolla gärna på denna 20 minuters film.  https://www.ted.com/talks/john_hunter_on_the_world_peace_game

Stort tack för ett härligt läsår!
Vänliga hälsningar
Alexandra Ohlén, rektor

From the Principal

Information From Principal

Dear Students and Guardians at IES Skärholmen,
Thank you for a lovely year together. It’s wonderful to follow the students progress and to see the joy in their eyes when they accomplish something they didn’t think they could do before. This means anything from a difficult equation in mathematics to constantly receiving behaviour notices to receiving your first house point for good behaviour. The staff at our school really do have the best job in the world!

100% qualified for Gymnasium
We’ve done it again! 100% of our students leaving year 9 this year are qualified to gymnasium. There are discussions throughout the country how improvements can be made to Swedish schools. In the end, a school is a place of individuals who deserve the best possible opportunities for succeed in life. We have given this to them two years in a row. A big congratulations to our year 9 students and a big thank you to all the teachers and mentors who have made this possible.

Surveys
The results of the surveys that the student, parents and teachers did will be discussed in June for us to take in the suggestions given and develop our school further. Thank you to all those who participated! Now we know that you wish for us to develop the house system for it to be clearer, make sure the food situation improves so the students eat better in school (we will not be including halal but we will look over our options) and also make sure that SchoolSoft is properly updated.

Class mixing
We have reached that time again where the students try to convince their parents to make an effect on which class they will be in next year. Mixing the classes each year is an important part of our equal rights work. The students can nominate five friends they wish to be in the same class as and we guarantee them one. Usually they forget who they’ve chosen so we save the papers to make sure we get it right. The Student Care group is also involved in the class mixing as they may have information no one else has. The classes will be published on SchoolSoft August 8th. We have done this a few times now and the long-term positive benefits consider the slightly increased nervousness in August.

IES Skärholmen, first in Sweden to hold The World Peace Game
I am so proud that IES Skärholmen is the first school in Sweden with staff members who are certified to hold the World Peace Game. The game is more suitable for extra talented students and we believe it will benefit the whole school in one way or another. The first game was held during Student Choice in June and it was very exciting to follow the students development during the game. We look forward to playing it more next year! If you’re interested in learning more, have a look at this 20 minute video.
https://www.ted.com/tlks/john_hunter_on_the_world_peace_game

A big thank you for a lovely year!
Kind regards,
Alexandra Ohlén, principal

From the Principal

Information From Principal

Dear Students and Guardians at IES Skärholmen

We are now finished with Academics at IES Skärholmen. There is no time for illnesses or long weekends, now it’s time to go all in.

Student Choice

The last three days of the term (4th June, 5th June and 7th June) is for Student Choice. The students are to choose what activity they would like to participate in during these three days and we’ve taken their thoughts and opinions from last term into consideration and adjusted it so the students can have Student Choice with several Houses at the same time. We hope this will be a success as it always is!


 

 

Sports Days

We have several sports activities happening. A football tournament in year 5, a competition against other IES schools and a track and field competition against other schools. We are convinced that health and academic results are connected and we know that certain students are motivated when competing against each other. Good to know is that you can still get high grades in Physical Education without being the best, the most important thing is to train and do your best.

 

 

 

End of Term Celebration 8th June

We are looking forward to celebrate all the fantastic academic results on 8th June. The end of term celebrations will be at the school and the year 9 Graduation will be in Sätrahallen.

 

Sincerely

Alexandra Ohlén

Principal at IES Skärholmen

If you have any questions feel free to come by me or Mr West outside the school Meeting and Greeting 7:30-8:20 every morning.

From the Principal

Information From Principal

Hej alla elever och vårdnadshavare på IES Skärholmen!

I lördags tog vi emot nästa läsårs årskurs 4or och det var underbart! Från och med nu kommer jag att publicera en kortare variant av mitt månadsbrev på vår hemsida också.

Förberedelser för nästa läsår                                                                                  

För att vara en attraktiv arbetsgivare för våra lärare har vi redan nu förberett vem som ska undervisa vad nästa läsår så att lärarna känner sig sedda i sina önskemål om förutsättningar för framtiden. Vi har flera positiva förändringar som jag kommer att kommunicera i nästa månadsbrev (såsom att vi kommer att ha idrottsundervisning i Sätrahallen redan från årskurs 7) så ledningsgruppen är redan taggade för nästa läsår!

 

 

 

 

Rocka Sockorna 21 Mars 

Precis som förra året uppmärksammar vi Världsdagen för Downs Syndrom genom att rocka sockorna den 21 Mars. Eleverna i Equal Rights Group har förberett dagen och kommer även att få hjälp av 9orna att göra dagen extra speciell. Detta är en viktig del i vårt likabehandlingsarbete och vi passar på att uppmärksamma allas olikheter den här dagen.

 

Vi älskar Schack!

Likt tidigare år kommer vi att delta i Schack 4an i Globen. I år kommer inte bara våra 4or att vara med utan vi har också blivit ombedda att förse evenemanget med volontärer. Detta eftersom våra elever är så ansvarstagande och jag är så stolt över det. Eleverna som ställer upp kommer att tjäna pengar till balen de kommer ha när de går i årskurs 9. För somliga är det långt tills dess men vi tycker att det är nyttigt för dem att börja redan nu och eleverna är glada över att ha blivit tillfrågade.

From the Principal

Welcome from the Principal

Dear Parents and Students

IES Skärholmen is now on its 5:th year as a school. We have 700 students spread out from year 4-9. All students have a house they belong to, so even when we split the classes every year, their house remains the same. The houses are not physical houses but a sense of belonging. Our houses are: Sahara, Atlantic, Amazon and Everest. This is an active part of our equal treatment policy. Every student should feel safe in school.

Last year 100% of our students got qualified for Gymnasium, a tradition we are working hard to keep forever.

Yours sincerely,
Alexandra Ohlén, Principal
Internationella Engelska Skolan Skärholmen
 

Kära elever och vårdnadshavare,

IES Skärholmen är nu på sitt 5:e läsår. Vi har 700 elever från årskurs 4-9. Alla elever har ett hus som de tillhör, så även om vi blandar alla klasser varje år så tillhör de fortfarande samma hus. Husen är inga fysiska hus utan en känsla av tillhörighet. Våra hus är: Sahara, Atlantic, Amazon och Everest. Dessa utgör en aktiv del av vårt likabehandlingsarbete. Varje elev ska känna sig trygg i vår skola!

Förra året gick 100% av våra elever ut med gymnasiebehörighet, en tradition som vi arbetar hårt med att behålla för alltid!

Vänligen,
Alexandra Ohlén, Rektor
Internationella Engelska Skolan Skärholmen

From the Principal

Månadsbrev vt 2016

Student Choice/Elevens val

Terminen lider mot sitt slut och vi avslutar som vanligt med student choice/elevens val. Denna gång har vi 25 olika workshops i gång varav 7 är köpta för ”Skapande skolapengar” som vi fått från Kulturrådet. Vad sägs om animation, dokumentärfilm, filma med Ipad, skapa musik med Ipad, dataspelsdesign och keramik. Våra egna lärare har också skapat spännade kurser såsom British sports, Camping, Absolutely acapella och Rockclimbing bl.a.

På torsdag den 9/6 har vi öppet hus för er mellan 16.00-18.30. Kom in en stund och titta på vad vi åstadkommit. PTA, föräldraföreningen, arrangerar fika och musiklärarna har satt ihop en avslutningskonsert. 

Skolavslutning och Graduation

På fredag 10/6 är det skolavslutning i tre olika omgångar.

8.30     åk 4 och 5

9.30     6 ab, 7ab, 8ab

10.30   6 cd, 7cd, 8cd

Kl. 14.00 är det dags för vår graduationceremoni. I år har vi tre nior som graduerar och familjerna är narturligtvis välkomna att vara med på denna stora händelse.

Efter ceremonin bjuder vi på kaffe eller saft och kaka nere i caféet.

Prom i torsdags

Vi lyckade pricka in årets varmaste dag för vår skolbal. Den röda mattan var utlagd och skolan gick inte att känna igen. Delar av PTA hade förvandlat den till en vacker festlokal och in kom ett antal stiliga unga män och tjusigt uppklädda unga kvinnor. En riktigt magisk kväll som alla njöt av!

Kort från balen togs av vår SYV Mr. Hallberg. Han tog 1000 kort och 900 var strålande. Bilderna är fantastiska och kan beskådas på en sida som kräver lösenord. Era nior har detta lösenord så logga in och titta.

En vår fylld av prov

Inte förrän sista veckan kunde våra nior pusta ut. Deras vår har varit fylld av nationella prov i  fem olika ämnen och med tre, fyra delprov i varje ämne dessutom. SO:n var sist ut och bjöd på ett riktigt digert prov som tog tid att rätta. Våra elever har lyckats bra med matten, NO:n, engelskan och SO:n. Svenskan var lite sämre.

Sexorna slapp undan med nationella prov i tre ämnen i år; svenska, engelska och matte. Här var nog matten det svåraste och därför satsar vi extra mycket på resurser till matten nästa läsår.

Nya statliga medel för läxläsning

IES Skärholmen har under förra läsåret haft ca 25 timmar studiestöd utlagda. Vi kallar timmarna för Enrichment och de ska berika både elever som har svårt att nå målen, men också de som siktar mot de högsta betygen. Med de nya statliga pengarna hoppas vi naturligtvis att vi ska kunna lägga ut ännu fler timmar för att kunna föra eleverna ännu högre.

High academic achievement är en av våra stöttepelare och som det ser ut nu har vi de bästa resultaten av skolorna runt omkring.

Skolgården

Vi lider av att inte kunna erbjuda våra elever en större skolgård, men ändringen av stadsplanen verkar ta tid. Många instanser ska yttra sig och vi verkar ha hamnat i ett moment 22. Under tiden har vi ändå beslutat att göra vad vi kan åt nuvarande skolgård och köpt in två nya aktiviteter inför hösten. Vi har ju också närliggande kulle till vårt förfogande och i höstens schema kommer vi att lägga in aktivitetspersoner utomhus för att få mer meningsfulla rastaktiviteter.

Schemaläggning inför nästa läsår i full gång

Mr. West och Mr. Van Staalduine är i full gång med schemat inför nästa läsår. För att få det så lugnt och tryggt som möjligt på skolan tänker vi oss nästa år hemområden för alla årsgrupper. Fyrorna och femmorna har det redan med var sin korridor, men vi tänker oss liknande för 6:or, 7:or, 8:or och 9:or, där de får var sitt område på skolan med fyra klassrum. Vi tror att detta kommer att öka studieron och sänka ljudnivån. Drömmen är att undervisa med öppna dörrar ut mot korridoren. Nästa år satsar vi också på en hel mobilfri skola. All forskning pekar åt samma håll. Mobiltelefoner är ett distraherande moment.

Nya leverantörer för mat och städ

Vårt mål är att ha en ren och fin skola utan graffitti och skräp. Till hösten lägger vi om våra städrutiner och passar då också på att byta städleverantör. Vår nya firma heter MLN och utnyttjas av fler IES-skolor till stor belåtenhet.

Vi byter samtidigt matleverantör till Chartwells, också det ett företag som har gott matrykte inom IES-koncernen. Vi fortsätter med tre olika lunchalternativ och naturligtvis den stora salladsbuffén.

Trevlig sommar och på återseende i höst

Jag och min personal vill ta tillfället i akt och önska er en riktigt trevlig sommar och på återseende i höst. Skolan startar igen den 19/8 med upprop och ordinarie undervisning sätter i gång måndag 22/8. Nytt kalendarium för hösten läggs upp i augusti. Lov v 44 och julavslutning den 21/12.

Bi Winberg, principal

Pages